top of page

Algemene Voorwaarden

1. Begrippen

Alle verwijzingen naar het enkelvoud verwijzen tevens naar het meervoud en vice versa. Verwijzingen naar het mannelijk geslacht verwijzen tevens naar het vrouwelijke geslacht.

1.1 Algemene Voorwaarden:  deze door Living Light Life gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van Living Light Life,  www.Livinglightlife.nl.

1.2 Deelnemer:  degene die aan een door Living Light Life georganiseerde Les, Lezing, Workshop, Training of Retraite deelneemt bij Living Light Life.

1.3 Living Light Life is gevestigd te Heemstede, aan de Kerkelaan 84 en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 73527572.

1.4 Retraite prijs:  de totale prijs van de Retraite, inclusief de Aanbetaling.

1.5 Retraite:  een door Living Light Life georganiseerde Retraite.

1.6 Deelnemer:  degene die les(sen) volgt c.q. wenst te volgen bij Living Light Life.

1.7 Website:  de website van Living Light Life: www.Livinglightlife.nl.

1.8 Workshop:  een door Living Light Life te geven of gegeven workshop.

1.9 Training:  een door Living Light Life te geven of gegeven training.

1.10 Programma: een door Living Light Life te geven of gegeven Programma, zowel offline als online.

1.11 Opleidingen: een door Living Light Life te geven of gegeven Opleiding.

2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle Losse Lessen, Workshops, Events, Lezingen, Trainingen, Opleidingen, Programma’s en  Retraites  door Living Light Life. Door betaling aan een Losse Les, Workshop, Event, Lezing, Training, Programma, Opleiding of  Retraite verklaart de Student of de Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2  Living Light Life kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website. Living Light Life kan eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

3. Betaling en Prijswijziging

3.1  Een losse les, Workshop, Event, Lezing of Training moet voorafgaand aan de les, workshop, event, lezing of training betaald worden. Betaling kan geschieden door bankoverschrijving, automatische incasso of via iDEAL. De automatische incasso geschiedt uiterlijk op de eerste werkdag van de maand.

3.2  De geldende prijzen voor lessen, workshops, events, lezingen, opleidingen en trainingen staan altijd op de Website. Living Light Life  behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen, workshops, events, lezingen, opleidingen, trainingen en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd  door Living Light Life en/of door vermelding op de Website, en/of per e-mail.

4. Reserveren voor lessen

4.1  Voor de lessen, gegeven door Living Light Life kan vooraf een reservering worden gemaakt via het contactformulier of mail.

4.2 Groepsgrootten worden beperkt door de wettige capaciteit. 

4.3Lesrooster wordt aangegeven tijdens de bevestiging van de les(sen) of Sessie(s)

4.4 Living Light Life behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in Living Light Life vermelding op de Website en/of per e-mail.

4.5  Living Light Life behoudt zich het recht voor om een geplande les/sessie te annuleren. 

4.6  Living Light Life behoudt zich het recht om op feestdagen de deuren te sluiten.

5. Deelname en Betaling Workshop, Training, Event c.q. Retraite en Inschrijfgeld

5.1  Een Deelnemer kan aan een Workshop, Lezing, Event of Training deelnemen nadat Living Light Life het volledige bedrag voor deelname aan de Workshop of Training heeft ontvangen.

5.2  Bij deelname aan een Retraite dient de aanbetaling uiterlijk 60 dagen voor de geplande Retraite te worden voldaan. Het resterende bedrag van de totale Retraite Prijs dient uiterlijk 30 dagen voor de geplande Retraite te worden voldaan aan Living Light Life. Een deelnemer kan aan een Retraite deelnemen nadat de deelnemer de volledige Retraite Prijs heeft betaald.

6. Online Class, Lezing, Event & Workshop: Rooster en Annulering

6.1  Het geldende Online Class, Workshop, Event, Lezing rooster staat altijd aangegeven in de bevestigingsmail. Living Light Life  behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd  op de Website en/of per e-mail.

6.2  Living Light Life behoudt zich het recht voor om een geplande Online Class, Workshop, Event, Lezing  te annuleren, als gevolg van onmacht, overmacht. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd worden aan Deelnemer. Er zal een nieuwe datum ingepland worden om de Workshop, Event, Lezing te laten plaatsvinden.

6.3  Afmelden dient via e-mail te gebeuren door de deelnemer aan info@livinglightlife.nl.

6.4 Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vòòr aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.

6.5 Afmelding voor een Online Class, Lezing, Event en Workshop:
De koop en verkoop van online classes, lezingen, events en workshops valt onder de uitzonderingsbepaling als opgenomen in artikel 7:46i lid 3BW die ziet op vrijetijdsproducten. Ten aanzien van deze producten is bepaald dat ze niet geretourneerd kunnen worden en er geen geld teruggeboekt wordt bij afmelding of ontevredenheid over het product door de deelnemer.

Voor meer informatie kan je dit nalezen op de website van de Consumenten Autoriteit.

6.6  Mocht de deelnemer niet aanwezig kunnen zijn, dan heeft hij het recht om vervanging te vinden voor de deelname. De deelnamebevestiging is overdraagbaar, mits het per e-mail is gemeld aan info@livinglightlife.nl.

7. Retraite: Annulering

7.1  Annulering van deelname aan de geplande Retraite kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan  info@livinglightlife.nl.

7.2  Tot 60 dagen voor de geplande Retraite kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren.

7.3  Binnen 40 dagen voor de geplande Retraite datum kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de Retraite Prijs in rekening wordt gebracht.

7.4  Indien de Deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen 30 dagen voor aanvang van de Retraite, wordt de reeds betaalde Retraite Prijs niet terugbetaald.

7.5  Indien de Deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de Retraite, wordt de reeds betaalde Retraite Prijs niet terugbetaald.

7.6  Living Ligt Life behoudt zich het recht voor de Retraite te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de Deelnemers reeds (gedeeltelijk) betaalde Retraite Prijs terugbetaald.

8. Online Programma’s: Betaling & annulering

8.1 Annulering van deelname aan de geplande Online Programma’s kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan info@livinglightlife.nl.

8.2 Tot 48 uur na de bestelling/reservering van het Online Programma kan de deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren.

8.3 Indien de deelnemer zijn inschrijving annuleert na 48 uur van zijn bestelling voor het Online Programma, wordt het reeds betaalde Online Programma niet terugbetaald.

8.4 Indien de deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan het Online Programma, wordt het reeds betaalde Online Programma niet terugbetaald.

8.5 Het Online Programma is ook te volgen op een ander gewenst moment voor de deelnemer, mits er een bestelling is gedaan voor het Online Programma.

9. Huisregels

9.1 Alle Deelnemers moeten altijd onderstaande huisregels van Living Light Life volgen:

·             Doe je schoenen uit voordat je een studio betreed.

·             Voor een optimale rust worden Deelnemers verzocht om tijdens en na de lessen en Workshops niet te                 praten in de studio en in de andere ruimten alleen zachtjes te praten.

·             Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Living Light Life niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit van Deelnemers dient altijd gerespecteerd te worden.

9.2 Living Light Life  behoudt zich het recht voor Deelnemers die naar haar mening de huisregels zoals genoemd in artikel 10.1, niet naleven de toegang tot deelname aan het programma van Living Light Life te ontzeggen en/of het lidmaatschap van de betreffende deelnemer te beëindigen of de Deelnemer de toegang tot de Workshop te ontzeggen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lidmaatschapsgeld.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Living Light Life aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan Workshops, Training en/of Retraites bij, of verzorgd door, Living Light Life.

10.2 Living Light Life werkt uiterst voorzichtig.Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les of Workshop. Door deelname aan een les, Workshop, Training of Retraite bij, of verzorgd door, Living Light Life, aanvaardt de Deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. Living Light Life adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:

·             Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond                   bent, of indien je zwanger bent.

·             Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan Living Light Life via               de mail; info@livinglightlife.nl , vóór aanvang van de les, Workshop of Retraite.

·             Luister goed naar de instructies en volg deze op.

·             Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.

·             Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.

·             Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.

·             Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.

11. Persoonsgegevens

11.1 Living Light Life verzamelt persoonsgegevens van de Deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Living Light Life gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

11.2 Living Light Life gebruikt de in artikel 12.1 genoemde persoonsgegevens ook om de  Deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Living Light Life en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de Deelnemer geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van Living Light Life, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@livinglightlife.nl. De Deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Living Light Life gebruik kan worden gemaakt.

11.3 Living Light Life geeft de persoonsgegevens van de Deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

12. Beperking van Aansprakelijkheid

12.1 Living Light Life kan niet aansprakelijk worden gehouden, indien een bepaalde les en/of gebruiksartikel om welke reden dan ook niet beschikbaar is. Living Light Life behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande mededeling en naar eigen inzicht wijzigingen aan te brengen aan de lessen en/of hulpmiddelen, evenals aan die ondersteunende faciliteiten die aan deelnemers beschikbaar worden gesteld en Living Light Life zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies dat door zulke aanpassingen ontstaat, tenzij voor zover zulk een verlies door de wet niet mag worden uitgesloten.

12.2 Het is de verantwoordelijkheid van de Deelnemer om er zeker van te zijn dat zij een reeks oefeningen, die wordt aangeboden in een programma dat zij volgen, of in een les die zij bijwonen, kunnen doorstaan. Deelnemers aanvaarden het risico van letsel bij het uitvoeren van oefeningen en worden geadviseerd hun arts te raadplegen alvorens met een les te beginnen.

12.3 Living Light Life accepteert geen aansprakelijkheid voor verlies of schade aan eigendommen van Deelnemers of voor letsel aan Deelnemers in de ruimte waar desbetreffende les/sessie gegeven wordt door Living Light Life, of daarbuiten, behalve voor zover zodanig verlies, schade of letsel door de wet niet mag worden uitgesloten.

13. Toepasselijk recht en geschillen beslechting

13.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een lidmaatschap, workshop, opleiding, training of retraite, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Living Light Life zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator in Haarlem. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Haarlem.

bottom of page